วันที่ หน่วยงาน รายการ เอกสาร
29 มี.ค. 2564 งานธุรการ แบบฟอร์มขอลงบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ (ย้อนหลัง)
3 ธ.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มรายงานสรุปการเข้าร่วมอบรม สัมมนา พัฒนาวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบลาพักผ่อน
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มขอสำเนา ก.ม.1
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขออนุมัติใช้รถ ปรับปรุง 5 มี.ค. 61
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว / ลาพักผ่อน (สำหรับอาจารย์)
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ บันทึกข้อความ : หนังสือภายนอก
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขอใช้บริการออกแบบสื่อ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ บันทึกข้อความ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองภาษาไทย-ฉบับล่าสุด-6-ก.ย.59
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบยกเลิกวันลา
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และยืมอุปกรณ์
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มยืมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขออนุมัติพิมพ์เอกสารสี (Print)
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบกรอกภาระงานบุคลากรสายวิชาการ เพื่อใช้ในการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน แบบกรอกภาระงานบุคลากรสายวิชาการ เพื่อใช้ในการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขอเบิกเงินสวัสดิการ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบลาอุปสมบท
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขออนุมัตินําข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม/โครงการ ลงเว็บไซต์คณะ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มหนังสือรับรอง(เพื่อลดหย่อนค่าห้องพักรพ.มน.)
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ รูปแบบซองจดหมายราชการ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มขออนุมัติห้องทำงานภายในคณะมนุษยศาสตร์
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบลาไปต่างประเทศ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มแผนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและแผนการลาศึกษาต่อของภาควิชา
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มรายงานการไปศึกษาค้นคว้า ในช่วงปิดภาคเรียน
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่บันทึกภาพถ่าย / ภาพวิดีโอ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบลาไปต่างประเทศ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (สำหรับเจ้าหน้าที่)
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ ใบแจ้งซ่อมกองอาคารสถานที่ (กรณีแจ้งซ่อมด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาคารมนุษยศาสตร์)
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มขอลงข่าว ขอของที่ระลึก ขอบุคลากรบันทึกภาพ
15 ม.ค. 2563 งานธุรการ แบบฟอร์มกรอกภาระงาน (Position Description) บุคลากรสายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ก.ย. 3106 งานการเงินและพัสดุ M-01-2564 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564
17 พ.ย. 2563 งานการเงินและพัสดุ แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
12 พ.ย. 2563 งานการเงินและพัสดุ สัญญายืมเงิน 2564
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ตัวอย่างเอกสาร)
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ M-02-2564 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโครงการ จ้างเหมาบริการ ฯ ปีงบประมาณ 2564
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ จ้างเหมาชุดเครื่องเสียง และจ้างตกแต่งสถานที่ (ตัวอย่างเอกสาร )
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ จ้างถ่ายเอกสาร (ตัวอย่างเอกสาร)
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ จ้างเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (ตัวอย่างเอกสาร)
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ซื้อของที่ระลึก (ตัวอย่างเอกสาร)
9 ต.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ จ้างประกอบโครงการ กรณี จ้างตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไป (ตัวอย่างเอกสาร)
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ขออนุมัติไปราชการ (รถยนต์ส่วนบคุคล)
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (สำหรับข้าราชการ)
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ขออนุมัติไปราชการ (คนเดียว)
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ แบบใบเบิกค่าสอนพิเศษ
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ขออนุมัติเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบสำคัญรับเงิน
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ขออนุมัติไปราชการ (ช่วงเวลา)
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (สำหรับข้าราชการ)
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ บันทึกข้อความ : ขออนุมัติเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ใบมอบฉันทะ
15 ม.ค. 2563 งานการเงินและพัสดุ ขออนุมัติไปราชการ (หมู่คณะ)
12 ต.ค. 2563 งานนโยบายและแผน บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1 พ.ค. 2563 งานนโยบายและแผน แบบรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (เกณฑ์ สกอ. พ.ศ.2557)-ระดับบัณฑิตศึกษา
1 พ.ค. 2563 งานนโยบายและแผน แบบรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (เกณฑ์ สกอ.พ.ศ.2557)-ระดับปริญญาตรี
16 ธ.ค. 2562 งานนโยบายและแผน แบบฟอร์มสรุปผลโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4 มิ.ย. 2564 งานบริการการศึกษา HU_PT_01 แบบฟอร์มคำร้องขอฝึกงาน
10 มี.ค. 2564 งานบริการการศึกษา เอกสารการจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต
10 มี.ค. 2564 งานบริการการศึกษา แบบฟอร์มขอทำลายข้อสอบ
16 ก.ค. 2563 งานบริการการศึกษา ขออนุญาตใช้ห้องเรียนภายในคณะมนุษยศาสตร์
29 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา HU-01 แบบฟอร์มส่งข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา
22 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_CO-op 02 แบบตอบรับนิสิตสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 01 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_CO-op 09 แบบสรุปการปฏิบีัติงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 11 แบบประเมินตนเอง
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 07-3 แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 08-2 แบบประเมินรายงานนิสิตจสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 04 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 06 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 07-2 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 10 แบบประเมินผลการนำเสนอรายงาน
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 08-1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจ
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา HU_02 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 03 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 05 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
18 พ.ค. 2563 งานบริการการศึกษา NU_Co-op 07-1 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
15 ม.ค. 2563 งานบริการการศึกษา Request for using room(s) at QS Building
15 ม.ค. 2563 งานบริการการศึกษา ขออนุมัติใช้ห้องเรียนQS
15 ม.ค. 2563 งานบริการการศึกษา Request for class cancellation and class makeup
15 ม.ค. 2563 งานบริการการศึกษา งดสอนชดเชย
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต : กรณีการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตภายนอก
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใบสมัครทำงานพิเศษ
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม/ห้องเรียน
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คำร้องทั่วไป NU 18
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต : กรณีการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ระเบียนประวัตินิสิต
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และยืมอุปกรณ์
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา/ทุนอาหารกลางวัน
15 ม.ค. 2563 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต : โครงการฝึกอบรม/กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต
24 ก.ย. 2558 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แบบฟอร์ม สรุป แผน งบประมารโครงการ สโมสรนิสิตคณะฯ
20 พ.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ แบบฟอร์มขอรับการคัดกรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนิสิตปริญญาตรี
8 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่าง ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูลวิจัย
4 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างขออนุมัติเดินทางไปราชการด้านการวิจัย
4 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างขออนุมัติจัด_เบิกการอบรม
4 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างขออนุมัติจ้าง-เบิกผู้ช่วยวิจัย
4 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างขออนุมัติ-เบิกจัดซื้อจ้าง พัสดุ เพื่อการวิจัย
4 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างขออนุมัติจ้าง-เบิกที่ปรึกษาโครงการวิจัย
4 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างขออนุมัติจ้าง-เบิกนิสิตช่วยงานด้านวิจัย
4 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างขออนุมัติจัด_เบิกการประชุม
4 มี.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ ตัวอย่างขออนุมัติ-เบิก เช่าเหมารถตุู้เพื่อการวิจัย
17 ก.พ. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ เทมเพลต เอกสารค่าตอบแทนผุ้ให้ข้อมูลวิจัย (เบิกได้วันละ 200 บาท)
1 ม.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ รายละเอียดและปฏิทินการเบิกเงินรางวัลตีพิมพ์
1 ม.ค. 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการ แบบฟอร์ม ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณรายได้คณะ
29 ต.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน (แบบมีผู้ร่วมวิจัย)
22 ก.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ รายละเอียดการตั้งงบประมาณเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย แบบเต็มรูปแบบ
21 ก.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
15 ม.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไข เพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัว
15 ม.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน
15 ม.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขอรับทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศสำหรับนิสิต คณะมนุษยศาสตร์
15 ม.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขออนุมัติปิดและรายงานผลตัวชี้วัดโครงการวิจัย
15 ม.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขอรับทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
15 ม.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขออนุมัติขยายระยะเวลาและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน
15 ม.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย
15 ม.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน
15 ม.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขออนุมัติยุติโครงการวิจัย
15 ม.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน
15 ม.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขอรายงานผลและขอปิดการดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน
6 ม.ค. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ ขอทุนสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์