วันที่ - สิ้นสุด สถานะ หัวข้อ แหล่งทุน กรอบวิจัย เอกสาร
4 ธ.ค. 2563
17 ก.ย. 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยแลนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2564" การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยแลนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2564
27 ม.ค. 2564
30 เม.ย. 2564
ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์” ประจำปี 2564 การจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564
16 ธ.ค. 2563
18 มี.ค. 2564
ประกาศรับข้อเสนอข้อโครงการ ภายใต้แผนงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยไทย (P16) (Partnership Initiative Fund ) บพค. โปรแกรมที่ 16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแผนงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย
19 ก.พ. 2564
16 มี.ค. 2564
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 1. เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการในประเทศไทย มีหัวข้อชดเจน ตอบโจทย์สำคัญของประเทศหรือนโยบายรัฐบาล และนำไปสู่่การเป็นสังคมฐานความรู้ ต้องมีการสำรวจสถานภาพความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่มีการตีพิมพ์อย่างครบถ้วน เป็การวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่อย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบในสังคมวงกว้าง ถ้าเป็นการวิจัยซ้ำกับหัวข้อที่มีผู้วิจัยแล้ จะต้องเป็นการบุกเบิกความรู้ใหม่ หรือมุ่งหาข้อสรุปที่ต่างออกไป หรือหากเป็นการวิจัยเพื่อยืนยันองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว ต้องเป็ฯการวิจัยที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง 2. มีการตั้งประเด็นการิวจัยและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีวิธีการวิจัยที่เหมาะสมสามารถแสดงว่าการวิจัยจะมีคุณูปการต่อวงวิชาการในด้านใดบ้าง 3. เป็นโครงการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุนโดยสถาบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุนจะต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่โครงการวิจัยที่ได้รับทุน
15 ก.พ. 2564
15 มี.ค. 2564
โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช.ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1. ครอบครัว ชุมชน คนรอบข้อง (ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในยุคสมัยของความพลิกผัน) 2. ภูมิทัศน์ ภูมิศาสตร์ ภูมินิเวศ (นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในยุคสมัยแอนโทรโพชีน) 3. ของเก่าที่ต้องเล่าใหม่ (การท้าทายพรมแดนทางทฤษฏีของศาสตร์และศิลป์) 4. ความรู้คืออำนาจ-มนุษยศาสตร์เพื่อการพัฒนา (การสร้างความยั่งยืนจากฐานรากผ่านภาษา วรรณกรรม และศิลปะ)
18 ม.ค. 2564
5 มี.ค. 2564
รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี (NRCT- NRF) ประจำปี 2564 สาขาวิชาการที่รับสมัคร ทุกสาขาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
28 ธ.ค. 2563
28 ก.พ. 2564
ประกาศเรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1)การปฏิรูปองค์กรนิติบัญญัติภายใต้ระบบรัฐธรรมนูญไทย 2)หลักนิติธรรมกับการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
16 ธ.ค. 2563
18 ก.พ. 2564
ประกาศรับข้อเสนอข้อโครงการ ภายใต้แผนงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยไทย (P16) (Network Strengthening Fund) บพค. โปรแกรมที่ 16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย
16 ธ.ค. 2563
18 ก.พ. 2564
ประกาศรับข้อเสนอข้อโครงการ ภายใต้แผนงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยไทย (P16) (Organizational Bridging Fund ) บพค. โปรแกรม โปรแกรมที่ 16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย
7 ธ.ค. 2563
5 ก.พ. 2564
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ แผนงาน ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 บพค. โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ แผนงาน ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย
30 พ.ย. 2563
29 ม.ค. 2564
บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ โครงการ Flagship ปีงบประมาณ 2564 บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการแผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (โปรแกรมที่4)
16 ธ.ค. 2563
18 ม.ค. 2564
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) แผนงานย่อยที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ และส่วนประกอบมูลค่าสูง แผนงานย่อยที่ 2 การพัฒนายา ชีววัตถุ เซลล์บําบัด และระบบผลิตทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการขึ้นทะเบียน แผนงานย่อยที่ 3 การพัฒนาพลังงานเคมีชีวภาพและพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ แผนงานย่อยที่ 4 แพลทฟอร์ม IoT เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG แผนงานย่อยที่ 5 แผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน
9 ธ.ค. 2563
10 ม.ค. 2564
ประกาศการรับข้อเสนอโครงการทุน สวก. ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) การแก้ปัญหาภัยแลังภาคการเกษตร
25 พ.ย. 2563
25 ธ.ค. 2563
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔
24 พ.ย. 2563
25 ธ.ค. 2563
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 เรื่อง ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจำปี 2564
30 พ.ย. 2563
25 ธ.ค. 2563
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมสูงวัย ประจำปี 2564 เรื่อง สังคมสูงวัย ประจำปี 2564
30 พ.ย. 2563
25 ธ.ค. 2563
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร ประจำปี 2564 เรื่อง ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปี 2564 โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
30 พ.ย. 2563
25 ธ.ค. 2563
ข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 1. เรื่อง ทุนท้าทายไทยเพื่อจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม - การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ปี 2564 2. เรื่อง การยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายตามการพัฒนาที่ยังยืนโดยการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ปี 2564
15 ต.ค. 2563
30 พ.ย. 2563
บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ โครงการ Flagship ปีงบประมาณ 2564 บพค. บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ภายใต้โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ แผนงานการผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ภายใต้โปรแกรมที่ 2 การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill) ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต ประจำปีงบประมาณ 2564 บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ แผนงานการพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้สำหรับคนทุกวัย เพื่อเสริมสร้างการมีทักษะแห่งอนาคต ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
15 ต.ค. 2563
30 พ.ย. 2563
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศยจ.)(ประจำปี พ.ศ.2563-2564) ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศให้ทุนสนับสนุนชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญใน 8 ประเด็นดังนี้ 1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามการทำงานการควบคุมยาสูบในพื้นที่และระดับจังหวัด 2. การพัฒนาและผลักดันมาตรการทางด้านราคาและภาษียาสูบเพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย 3. ระบาดวิทยาของบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ 4. เฝ้าระวังกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบและป้องกันการแทรกแซงนโยบายรัฐด้านการควบคุมยาสูบ 5. การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการบริโภคยาสูบ 6. การเลิกบุหรี่ 7. การพัฒนากลไกทางกฏหมายเพื่อการควบคุมยาสูบ 8. การประเมินผลกิจกรรมและมาตรการควบคุมยาสูบของประเทศ
10 ก.ย. 2563
22 ต.ค. 2563
ข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจ าปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 “Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research” ประเด็นเรื่อง การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 “Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research”
24 ส.ค. 2563
22 ต.ค. 2563
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (สอวช.) การวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อการเรียนรู้และทบทวนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น สร้างความเข้าใจและองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการรับมือและจัดการสภาวะวิกฤตที่ตามมา กับทั้งเตรียมนโยบายและมาตรการรองรับสภาวะวิกฤตด้านสุขภาพและสังคมที่เกิดจากการระบาดใหญ่ (pandemic) ในอนาคต
12 มิ.ย. 2563
2 ก.ย. 2563
ข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2564 (FY2021) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2564 (FY2021) ในสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (Social Sciences/Humanities) และ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ(Natural Sciences)
17 ก.ค. 2563
25 ส.ค. 2563
เปิดรับข้อเสนอการพัฒนา “ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง” สู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการพัฒนา “ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง” สู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
24 ก.ค. 2563
23 ส.ค. 2563
บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564 แผนงานวิจัย/โครงการ ต้อมีประเด็นสำคัญในแพลตฟอร์ม (Platform) 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โปรแกรม (Program) 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
10 ก.ค. 2563
10 ส.ค. 2563
เปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปี 2563 แผนงานกลุ่ม BCG ภูมิภาค (รอบเพิ่มเติม) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานกลุ่ม BCG ภูมิภาค (รอบเพิ่มเติม)
22 มิ.ย. 2563
23 ก.ค. 2563
บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 แผนงาน
22 มิ.ย. 2563
13 ก.ค. 2563
ข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2 ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2
10 มิ.ย. 2563
30 มิ.ย. 2563
บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform Demand-supply matching platform (การสร้าง platform เพื่อเชื่อมโยงความต้องการของตลาดกับผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัย/ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทรัพยากรในจังหวัดที่สำคัญและมีผลกระทบต้อคนจำนวนมาก)
2 เม.ย. 2563
30 มิ.ย. 2563
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภททุนทั่วไป กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (1)มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล (2)ค่านิยมในสังคมไทย