วันที่ รายการ เอกสาร
26 ธ.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2562
28 พ.ย. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562
30 ต.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2562
17 ต.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562
26 ก.ย. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562
15 ส.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562
18 ก.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562
23 ก.ย. 2558 รายงานการประชุมกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2558
23 ก.ย. 2558 วาระการประชุมกิจการนิสิต 1-2558 วาระ 1.2.4
6 ม.ค. 2563 รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2562
6 ม.ค. 2563 รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2562
6 ม.ค. 2563 รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2562
6 ม.ค. 2563 รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2562
6 ม.ค. 2563 รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2562
6 ม.ค. 2563 รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2562
1 พ.ค. 2563 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาไทย