คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563


 สุรีพรย์    26 ธ.ค. 2563     อ่านแล้ว 249


 

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ระลึกถึงพระคุณของครู และให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ รวมถึงเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามสืบไป

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง