โครงการพัฒนาอาจารย์ชาวต่างประเทศด้านการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


 สุรีพรย์    3 ธ.ค. 2563     อ่านแล้ว 104


 

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดร.วศินรัฐ นวลศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ชาวต่างประเทศด้านการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิทยากรในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. Karin Zotzmann อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาปัจจุบันและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Southampton สหราชอาณาจักร เป็นผู้บรรยายและนำการอภิปรายแบบออนไลน์ในหัวข้อ “Intercultural Language Learning: From Theory to Practice” การอบรมพัฒนาครั้งนี้้ครอบคลุมประเด็นภาพสะท้อนวัฒนธรรมบริโภคนิยมในแบบเรียนภาษาต่างประเทศ การจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน และความสำคัญของการสร้างสมดุลระหว่างการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพของผู้เรียนในอนาคต เป็นต้น

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง