โครงการสำนักงานสีเขียว


 สุรีพรย์    27 ธ.ค. 2563     อ่านแล้ว 103


 

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการสำนักงานสีเขียว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของคณะได้รับความรู้ในการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในสำนักงาน ตลอดจนสามารถยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคุณธนบัตร เชี่ยวสุวรรณ วิศวกรไฟฟ้า งานสถาปัตยกรรมและซ่อมบำรุง มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “มาตรฐานสำนักงานสีเขียวและการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ” ณ ห้องประชุม HU 1307 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง