รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เจรจาหารือและร่วมกันวางแผนการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย


 สุรีพรย์    30 พ.ย. 2563     อ่านแล้ว 71


 

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากรงานนโยบายและแผน งานบริการวิชาการ และงานประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนทีมงานคณะมนุษยศาสตร์ เข้าพบนายปรีดา ภู่ศรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ และ สิบตำรวจโทดำรงค์ กองลับ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี เพื่อเจรจาหารือและร่วมกันวางแผนการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับผิดชอบ โดยจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ซึ่งในระยะที่ 1 คณะฯ ได้ดำเนินการประกาศจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 คนในแต่ละตำบล เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและทำงานร่วมกับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล เพื่อให้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาตำบลของตนเองอย่างมีเป้าหมายชัดเจนต่อไป

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง