โครงการปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย


 สุรีพรย์    2 ก.พ. 2564     อ่านแล้ว 86


 

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เขตพื้นที่ตำบลวัดจันทร์ และตำบลพันชาลี จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป และนิสิต/นักศึกษา จำนวน 40 คน โดยมี ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ ทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2564 ในการนี้คณะมนุษยศาสตร์ ได้เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตำบลตามความเชี่ยวชาญของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง