พม่าพาที : เสวนาสถานการณ์ในพม่ากับผลกระทบด้านการค้าชายแดน แรงงานข้ามชาติ และมุมมองนักวิชาการไทย


 สุรีพรย์    11 ก.พ. 2564     อ่านแล้ว 69


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยสาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาวิชาการหัวข้อ “พม่าพาที : เสวนาสถานการณ์ในพม่ากับผลกระทบด้านการค้าชายแดน แรงงานข้ามชาติ และมุมมองนักวิชาการไทย” (Myanmar Dialogues: A Seminar on Border Trade and Migrant Workers in the Wake of the Current Situation) จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้อง Slope HU 1103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการต่อชุมชนและสังคมซึ่งเป็นพันธกิจหลักของคณะและมหาวิทยาลัยที่ดำเนินมาโดยตลอด โดยได้เชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านพม่าศึกษา ทั้งนักวิชาการไทยและนักวิชาการจากต่างประเทศ ดังนี้
- อาจารย์กฤษณะ โชติสุทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรพม่าศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- อาจารย์ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านพม่าศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- คุณอดิศร เกิดมงคล ภาคส่วนประชาสังคม จากเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group)
- คุณพงค์ชัย ตันอรุณชัย ภาคส่วนธุรกิจ การลงทุน และการค้าไทย – พม่า
(ร่วมอภิปรายและเสวนาผ่านระบบ Online) และ
- การบรรยายพิเศษโดย Professor Michael W. Charney นักวิชาการประวัติศาสตร์ ด้านเมียนมาศึกษา จาก School of Oriental and African Studies, University of London (ผ่านระบบ online)
ผู้ดำเนินรายการ : ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์
ล่ามแปลภาษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภายในงานเสวนา คณาจารย์นิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศเมียนมา ที่ทำให้ทั่วโลกจับตามองเหตุการณ์ดังกล่าว อาจก่อให้เกิดผลกระทบตามมาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการค้าชายแดนไทยพม่า การขนส่งสินค้าชายแดนระหว่างสองประเทศ การลงทุนของนักธุรกิจไทยในเมียนมา รวมไปถึงตลาดแรงงานข้ามชาติที่ไทยต้องพึ่งพาแรงงานเมียนมาในภาคอุตสาหกรรม และการบริการเป็นหลัก ตลอดจนเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างเข้าใจ

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง