Pre-SAR ครั้งที่ 2 : Criterion 3 - Teaching and Learning Approach และ Criterion 4- Student Assessment


 สุรีพรย์    25 ก.พ. 2564     อ่านแล้ว 68


 

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรม Pre-SAR ครั้งที่ 2 (โครงการส่งเสริมความรู้ด้านประกันคุณภาพ) “Criterion 3 - Teaching and Learning Approach และ Criterion 4- Student Assessment” ณ ห้องประชุม HU 2303 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพตามแนวทาง AUN-QA ในระดับหลักสูตร และปฏิบัติการจัดทำแบบรายงานผลประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA สำหรับระดับหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ เป็นวิทยากรให้ข้อเสนอแนะการเขียนรายงานผลประเมินตนเองของหลักสูตร

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง