Active learning Workshop: Concept of Active Learning Learning Style How to apply active learning to classroom


 สุรีพรย์    4 มี.ค. 2564     อ่านแล้ว 74


 

 

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Active learning Workshop: Concept of Active Learning Learning Style How to apply active learning to classroom” จัดโดยภาควิชาดนตรี ณ ห้องประชุม HU 2302 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรการบรรยายพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการสอนผ่านการปฏิบัติ (Active Learning) ให้แก่คณาจารย์ประจำหลักสูตรของภาควิชาดนตรี โดยในการนี้มีอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจากภาควิชาดนตรี ภาควิชาภาษาอังกฤษ และภาควิชาศิลปะการแสดง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวนโยบายในการจัดการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก อันจะทำให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาตนเองและผู้เรียนได้อย่างเต็มความสามารถ

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง