โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ การจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2564


 สุรีพรย์    5 มี.ค. 2564     อ่านแล้ว 84


 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 สมาคมผู้สอนภาษาเกาหลีแห่งประเทศไทย โดย ดร.จุฑามาศ บุญชู นายกสมาคมฯ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มูลนิธิ Korean Foundation ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ การจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2564 ในหัวข้อ "เปิดมุมมองแนวทางการขยายขอบเขตการสอนภาษาเกาหลี (한국어 교육 영역의 확장 가능성 탐색)" ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM โดยในงานมีการบรรยายพิเศษและนำเสนอบทความเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการสอนภาษาเกาหลีในรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัลและสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 ซึ่งมีผู้เข้านำเสนอผลงานและเข้าร่วมงานจากหลากหลายประเทศ อาทิ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า สาธารณรัฐอินเดีย 

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง