รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตรับเชิญเป็นวิทยากรดนตรีพื้นบ้าน (มังคละ) แก่ผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้ชมรม TO BE NUMBER ONE


 สุรีพรย์    1 มี.ค. 2564     อ่านแล้ว 78


 

 

วันที่ 1- 5 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โสภณ ลาวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ นายธีรนัย รัตนภูมิ เจ้าหน้าที่งานกิจการนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเชิญเป็นวิทยากร “ดนตรีพื้นบ้าน (มังคละ) BY TO BE NUMBER ONE” ภายใต้กิจกรรมตามโครงการนันทนาการสร้างความสุขแก่ผู้ต้องขัง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ให้แก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ตลอดจนเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และสามารถนำไปเผยแพร่ หรือประกอบอาชีพได้ ณ อาคารชุมชนบำบัดแดน 5 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
..........
ภาพ: เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง