ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปรูปแบบและงบประมาณของแต่ละกิจกรรมในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


 สุรีพรย์    9 มี.ค. 2564     อ่านแล้ว 87


 

 

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสรุปรูปแบบและงบประมาณของแต่ละกิจกรรมที่ดจะดำเนินการจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่ตำบลวัดจันทร์ และตำบลพันชาลี จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
1.กิจกรรมฐานข้อมูลวัฒนธรรมของชุมชน
2.การอบรมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
3.การอบรมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อกิจการโฮมสเตย์และผลิตภัณฑ์ของชุมชน
4.การจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นภาษาต่างประเทศ
5.การอบรมพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองดิจิตอลเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs)
6.ดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทั้งนี้ ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ได้กำหนดแผนดำเนินการลงพื้นที่ในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้การดำเนินโครงการใหญ่ในภาพรวมเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง