คณะมนุษยศาสตร์ต้อนรับผู้แทนจาก RELO


 สุรีพรย์    10 มี.ค. 2564     อ่านแล้ว 117


 

 

วันที่ 10 มีนาคม 2564 รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและขอบคุณผู้แทนจากสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจำภูมิภาค (Regional English Language Office: RELO) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้แก่ Ms. Frances Westbrook และ คุณกรจักร ณ สงขลา ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการ English Language Fellow ปีการศึกษา 2564 ณ ห้อง HU 2302 คณะมนุษยศาสตร์ พร้อมกันนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ร่วมต้อนรับผู้แทนจาก RELO ด้วย

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนผู้สอนภาษาอังกฤษจาก RELO คือ Mr. Chad Whitney Miles สังกัด Seattle Central College ด้านการสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ให้กับคณาจารย์และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์รวมทั้งนิสิตหลายคณะ ในโอกาสนี้ ตัวแทนนิสิตชมรมภาษาอังกฤษ ได้แก่ นายศิริศักดิ์ คำภิระยศ นางสาวธนภรณ์ ชัยสิทธิ์ และนางสาวชุดาภา ตัณฑ์ณรงค์ จึงเข้าร่วมต้อนรับและกล่าวขอบคุณ RELO ที่ได้สนับสนุนการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ซึ่งทำให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ RELO ยังได้สนับสนุนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม TESOL 2021 และการเข้าร่วม Disney's storytelling masterclass แบบออนไลน์ ให้กับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ อีกด้วย

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง