คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ท่าน ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหาร Thai TESOL


 สุรีพรย์    24 ม.ค. 2563     เปิดอ่าน 127


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ซิมป์สัน รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  พัดเกตุ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา  พัดเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย  รุงเรือง และ ดร.อิศรา  คงมี  ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากสมาคมครูภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thai TESOL) ให้เป็นคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส่วนภาคเหนือตอนล่าง)  

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาอังกฤษ