งานเสวนาวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์ไทย-จีน ภายใต้บริบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคใหม่”


 สุรีพรย์    31 ม.ค. 2563     เปิดอ่าน 76


 

 

วันที่ 28 มกราคม 2563  ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติประธานเปิดและกล่าวต้อนรับวิทยากรในโครงการเสวนาวิจัยและบริการวิชาการ (ครั้งที่ 2) งานเสวนาวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์ไทย-จีน ภายใต้บริบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคใหม่” ณ ห้อง Slope HU 4103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ Zhang Xizhen หัวหน้าโครงการจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งนี้ ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามแปลตลอดโครงการ อีกด้วย 

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาตะวันออก