รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยเกณฑ์ AUN-QA (ระดับนานาชาติ) ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร


 สุรีพรย์    11 ก.พ. 2563     เปิดอ่าน 24


 

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อรอุษา  สุวรรณประเทศ  รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยเกณฑ์ AUN-QA (ระดับนานาชาติ) ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร ณ ห้องประชุม BEC 6202 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมกันนี้ รศ. ดร.พงศกร เมธีธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ ผศ. ดร.อุษา พัดเกตุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญเป็นล่ามให้กับคณะกรรมการประเมินจากต่างประเทศอีกด้วย

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ