โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 1 กิจกรรม กระบวนการและการใช้ประโยชน์จากการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ (E-Larning) เพื่อการวิจัย


 สุรีพรย์    6 ก.พ. 2563     เปิดอ่าน 105


 

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 1 กิจกรรม กระบวนการและการใช้ประโยชน์จากการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ (E-Larning) เพื่อการวิจัย ณ ห้อง HU 1307 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการในองค์กรส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเรียนการรู้การทำวิจัยในด้านต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เครือหงส์ รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมกรรมดังกล่าวจะมีการจัดขึ้นอีกครั้ง ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ด้วย NU Moodle LMS”  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00-16.30 น.      ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://bit.ly/2sVklPG

ข้อมูล/ภาพ พรภุชรีย์  โพธิ์ทอง

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ