โครงการพัฒนาอาจารย์ หัวข้อ “มุมมอง วิธีการสอนเด็กสมัยก่อน VS เด็กสมัยนี้”


 สุรีพรย์    13 ก.พ. 2563     เปิดอ่าน 74


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. พงศกร เมธีธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์ชาวไทย (KM) ณ ห้องประชุม HU 2306 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมกันนี้ ได้กล่าวต้อนรับวิทยากร อาจารย์อารีรัตน์ ตันวีระชัยสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (รางวัลอาจารย์สอนดีเด่น 6 ปีซ้อน) ที่มาให้ความรู้แก่คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ในหัวข้อ “มุมมอง วิธีการสอนเด็กสมัยก่อน VS เด็กสมัยนี้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการจัดการเรียน/การสอนหรือการวัดและประเมินผล ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จริงกับวิทยากรเพื่อนำไปพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ