การประชุมหารือ แนวทางการจัดทำวารสาร นิสิตปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์ “ออนไลน์”


 สุรีพรย์    13 ก.พ. 2563     เปิดอ่าน 80


 

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมและตัวแทนจากภาควิชาต่างๆ ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำวารสารนิสิตปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์ “ออนไลน์” ณ ห้องประชุม HU 1307 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานทางวิชาการตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมผลงานของนิสิตระดับปริญญาตรีสายมนุษยศาสตร์ และมีความคาดหวังว่าในอนาคตจะสามารถพัฒนาออกมาเป็นวารสารตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไป 

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ