คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมออกหน่วยจัดกิจกรรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ประจำปี 2563


 สุรีพรย์    20 ก.พ. 2563     เปิดอ่าน 70


 

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมออกหน่วยจัดกิจกรรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางแก้ปัญหา และส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีภาควิชาต่างๆ เข้าร่วมจัดกิจกรรม ดังนี้
- ภาควิชาดนตรี นำโดย ดร.วิชญ์ บุญรอด และนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ร่วมจัดกิจกรรมดนตรีสันทนาการ ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อเลี่ยงภาวะซึมเศร้า
- ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา และภาควิชาภาษาไทย นำโดย ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ ผศ.ดร.แคทรียา อังทองกำเนิด ดร.ณัฐพร ไข่มุก ดร.สุวรรณี ทองรอด ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ และนิสิตระดับปริญญาโท-เอกของทั้งสองภาควิชา ได้เข้าไปสัมภาษณ์ข้อมูลคนในชุมชนเกี่ยวกับประเด็นปัญหาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกลืมเลือนหายไป เพื่อจะได้หาแนวทางส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น พัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างแหล่งอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่นต่อไป

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา ภาควิชาดนตรี