คลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณมหาวิทยาลัยนเรศวร


 สุรีพรย์    21 ก.พ. 2563     เปิดอ่าน 75


 

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณมหาวิทยาลัยนเรศวร ในหัวข้อ “หลักการระเบียบฯงานสารบรรณและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการให้มีประสิทธิภาพ” เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในระเบียบงานสารบรรณและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยมี คุณสุพิชฌาย์ กลิ่นหอม นิติกรชำนาญการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยกรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 62 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ