คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ร่วมเสวนาการประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยนเรศวร


 สุรีพรย์    21 ก.พ. 2563     เปิดอ่าน 73


 

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาการประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปรายวิชาศึกษาทั่วไป (ผู้แทนกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของสังคม โดยมีคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปจากคณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์จากกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องสัมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาดนตรี ภาควิชาศิลปะการแสดง