การประชุมหารือ สานต่อการทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ทางวิชาการ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาไทย


 สุรีพรย์    26 ก.พ. 2563     เปิดอ่าน 77


 

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย และภาควิชาภาษาอังกฤษ ร่วมประชุมหารือสานต่อการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาไทย ซึ่งใกล้สิ้นสุดระยะเวลาในปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม HU 1307 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมกันนี้ ได้ร่วมหารือกับผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาดนตรีและภาควิชาศิลปะการแสดง เกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรใหม่ (ด้านดนตรีและนาฏศิลป์) อีกด้วย

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาดนตรี