คณะมนุษยศาสตร์ ออกมาตรการควบคุม สถานการณ์ ป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19


 สุรีพรย์    11 มี.ค. 2563     เปิดอ่าน 95


 

 

5 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ วาระพิเศษ(ด่วน) เรื่องมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 สำหรับนิสิตและบุคลากร เนื่องจากรการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงมากขึ้น คณะพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรให้นิสิตและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกัน ดังนี้
1 ไม่อนุมัติหรือไม่อนุญาต ให้นิสิต หรือบุคลากรชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างประเทศ เดินทางไปยังประเทศ หรือเขตการปกครองที่ติดโรคอันตรายและพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 263 ทุกกรณี
2 กรณีที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาเพื่อเดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่ติดโรคอันตรายและพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องดังกล่าว ก่อนการออกมาตรการนี้ คณะขอความร่วมมือให้นิสิตหรือบุคลากรทบทวนความจำเป็นในการเดินทาง เพื่องดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ (1) เนื่องจากสุ่มเสี่ยงการรับเชื้อจากสถานที่ที่มีคนหนาแน่น เช่น สนามบิน
3. กรณีอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาชั่วคราวในช่วงปิดภาคเรียน หรือนิสิตที่เดินทางกลับจากโครงการแลกเปลี่ยน ให้ภาควิชาแจ้งให้คณาจารย์และนิสิตได้รับทราบถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ของประเทศไทย เมื่อกลับมาจะต้องปฏิบัติตนตามมาตรการสำหรับการแยกเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นเวลา 14 วัน
4. ให้ชะลอการแลกเปลี่ยนนิสิต ทั้ง inbound และ outbound จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
5. ให้ภาควิชาพิจารณางด หรือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของนิสิต การสัมมนา สหกิจศึกษา ในช่วงเดือนมีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 โดยให้ปรับเป็นรูปแบบการสื่อสารระบบออนไลน์แทน
6. กรณี กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่มาก เช่น การประชุม ยังสามารถดำเนินการได้โดยมีมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันให้เข้มข้น เช่น มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัส อย่างสม่ำเสมอ เช่น ที่จับประตู ห้องน้ำ และจัดหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไว้หน้าห้องประชุม
7 ขอให้บุคลากร นิสิต ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยให้ความร่วมมือเพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค คำแนะนำ หรือแนวทางการปฏิบัติตนได้จากเว็บไซต์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php และองค์การอนามันโรคอย่างสม่ำเสมอ

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ