คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร ลงนามความร่วมมือ เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ ร่วมกับ 5 สถาบันการศึกษา 7 คณะวิชา


 สุรีพรย์    11 มี.ค. 2563     เปิดอ่าน 75


 

 

เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย อาจารย์วราภรณ์ ยูงหนู หัวหน้าภาควิชาดนตรี อาจารย์รัชดาพร สุคโต หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง อาจารย์อุบลวรรณ โตอวยพร อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง และ คุณวิไลพร ชอบคุณ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ ณ ห้องประชุมสารสิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะผู้แทนคณะทำงานเครือข่ายเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษา คณะวิชาทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ 5 สถาบันการศึกษา 7 คณะวิชา ได้แก่
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การร่วมมือตามข้อตกลงความร่วมมือนี้ สถาบันการศึกษา คณะวิชาทุกแห่งตกลงให้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี
เพื่อร่วมกันพัฒนา ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพองค์กรโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษาเป็นกลไกขับเคลื่อนและสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
- - - - - - - - - - - - -

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ