แบบฟอร์ม มคอ. ของมหาวิทยาลัย (ปรับใหม่) เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2563


 ประธาน    17 มี.ค. 2563     เปิดอ่าน 392


 

 

แบบฟอร์มแผนการจัดการรายวิชา (มคอ.3, 4) /ผลการจัดการรายวิชา (มคอ5, 6) ของมหาวิทยาลัย (ปรับใหม่) เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มแผนการเรียนรู้ของรายวิชา (มคอ.3 ,4)

แบบฟอร์มผลการเรียนรู้ของรายวิชา (มคอ.5 ,6)

คู่มือการเขียนแผน

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา ภาควิชาดนตรี ภาควิชาศิลปะการแสดง