งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดทำบันทึกเทปการสัมภาษณ์นักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ ในชื่อชุดโครงการ “บริการวิชาการส่งต่อองค์ความรู้ผ่านบทสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ”


 สุรีพรย์    10 มิ.ย. 2563     เปิดอ่าน 27


 

 

งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดทำบันทึกเทปการสัมภาษณ์นักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ ในชื่อชุดโครงการ “บริการวิชาการส่งต่อองค์ความรู้ผ่านบทสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ” เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้สายมนุษยศาสตร์ ทางด้านวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงการเรียนการสอน โดยได้เชิญคณาจารย์ของคณะฯที่มีความถนัด หรือเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยมาให้สัมภาษณ์ และนำเสนอในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อเป็นคลังข้อมูลสารสนเทศที่รวบรวมองค์ความรู้ไว้ให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษา และนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ