พิธีปฐมนิเทศออนไลน์ นิสิตใหม่คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563


 สุรีพรย์    18 มิ.ย. 2563     เปิดอ่าน 52


 

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา  สังขพันธานนท์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศออนไลน์ นิสิตใหม่คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อแนะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์แต่ละภาควิชา และหน่วยงานภายในคณะฯ ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัยที่นิสิตควรทราบ ตลอดจนวัฒนธรรมต่าง ๆ อันจะเป็นแนวทางที่นิสิตยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ผู้ปกครองและนิสิตใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ สามารถติดตามรับชมเทปบันทึกภาพพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ย้อนหลังได้ ทางเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ www.human.nu.ac.th

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ