โครงการพัฒนาบุคลากรให้แก่อาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศ


 สุรีพรย์    12 มิ.ย. 2563     เปิดอ่าน 23


 

 

เมื่อวันที่ 8-16 มิถุนายน 2563 งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้แก่อาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และปฏิบัติการสอน การใช้สื่อการสอน และ เครื่องมือสนับสนุนการสอน ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 และมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อต่างๆดังนี้ คือ

วันจันทร์ที่ 8 มิ.ย. 63     อบรมและWorkshop “การประยุกต์ใช้ G Suite for Education เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศ” วิทยากรโดย  อาจารย์ศิวัสว์  สุรกิจบวร

วันอังคารที่ 9 มิ.ย. 63    อบรม และ Workshop “OBS” วิทยากรโดย  ดร.ธัช  มั่นต่อการ

วันอังคารที่ 16 มิ.ย. 63  อบรม และ Workshop “Moodle” วิทยากรโดย  ผศ.ดร.สุดสรวง  ยุทธนา

โปรแกรมอบรมสำหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย.  อบรม และ Workshop “Moodle” วิทยากรโดย  Mr. Robertus Pujo Leksono

วันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 63   อบรม และ Workshop “Microsoft Teams” วิทยากรโดย  อาจารย์ดวงพร  ทองน้อย

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ