การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


 สุรีพรย์    19 มิ.ย. 2563     เปิดอ่าน 40


 

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คณะผู้บริหารสรุปภาพรวมการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์ ตลอดจนแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาให้บุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์ได้รับทราบและร่วมหารือแนวทางในการพัฒนางานด้านต่างๆภายในคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผ่านช่องทาง "ออนไลน์" เพื่อช่วยลดโอกาสแพร่ระบาดของ "โควิด-19" และได้อำนวยความสะดวกจัดห้องประชุม  Slope HU 1103 และ ห้อง Slope HU 4103 เพื่อให้บุคลากรได้เว้นระยะห่างในการเข้าร่วมการประชุม  ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแสดงความยินกับคณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน  3 ท่าน ดังนี้

               1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา อึ้งตระกูล

                2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ

                3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์นภัส จินดาวงศ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่านมา ณ ที่นี้

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ