รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รับมอบเงินสบทบทุนการจัดกิจกรรมของนิสิต จากคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562


 สุรีพรย์    16 ก.ค. 2563     เปิดอ่าน 27


 

 

คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 มอบเงินสดจำนวน 30,000 บาท ที่ได้จากการจัดทำกิจกรรมออกร้านค้าจำหน่ายอาหารและของที่ระลึกในโครงการ/งานกิจกรรมต่างๆของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อให้ คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะมนุษยศสาตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้นำไปใช้จัดกิจกรรมให้กับน้องๆนิสิตรุ่นต่อไปให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โสภณ ลาวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ