ภาควิชาภาษาไทย จัดการอภิปรายในหัวข้อ “แนวทางการบูรณาการการวิจัยภาษาและวรรณกรรมไทยกับสหวิทยาการ ในศตวรรษที่ 21”


 สุรีพรย์    18 ก.ค. 2563     เปิดอ่าน 16


 

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการอภิปรายในหัวข้อ “แนวทางการบูรณาการการวิจัยภาษาและวรรณกรรมไทยกับสหวิทยาการ ในศตวรรษที่ 21” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แคทรียา อังทองกำเนิด ดร.ทรงภพ ขุนมธุรส และ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์ ( ผู้ดำเนินการอภิปราย ) เข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อดังกล่าว โดยมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่าจากวิชาภาษาไทย ภาษาศาสตร์ และคติชนวิทยา เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม Slope HU 1103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาไทย