โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตแบบออนไลน์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แก่นิสิตชั้นปีที่ 1


 สุรีพรย์    21 ก.ค. 2563     เปิดอ่าน 22


 

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ภาควิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตแบบออนไลน์ เพื่อแนะนำภาควิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีอาจารย์จากภาควิชาภาษาอังกฤษให้เกียรติเป็นวิทยากร ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การบรรยาย เรื่อง การปรับพื้นฐานความรู้ด้านไวยากรณ์ ด้วย โปรแกรม Microsoft Teams โดย อาจารย์ดวงพร ทองน้อย
2. การบรรยาย เรื่อง การแนะนำเคล็ดลับในการพัฒนาทักษะการฟัง-พูด และการปรับตัวเมื่อต้องเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติ ด้วย โปรแกรม Microsoft Teams โดย Mr. James Yaw Afrane
ณ ห้องประชุม HU 1307 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาอังกฤษ