คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร


 สุรีพรย์    30 ก.ค. 2563     เปิดอ่าน 26


 

 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อถวายเป็นราชสักการะ องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งในปีนี้คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ได้เข้ารับโล่บุคลากรดีเด่น และอาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม ในโครงการ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร 30 อาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม ประจำปี 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรารัชต์ มหามนตรี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย เข้ารับโล่อาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม ประจำปี 2563 ในโครงการ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร 30 อาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม ประจำปี 2563
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โสภณ ลาวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้ารับโล่บุคลากรดีเด่น ( สายวิชาการ) ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3. คุณรจเรข แก้วพฤกษ์ เข้ารับโล่บุคลากรดีเด่น ( สายสนับสนุน )
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ