การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


 สุรีพรย์    10 ก.ย. 2563     เปิดอ่าน 14


 

 

วันที่ 10 กันยายน 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรารัชต์ มหามนตรี (กรรมการ) และ ดร.จุฑามาศ บุญชู (กรรมการ) เป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุม HU 1307 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยมีผลประเมินคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน คะแนนเฉลี่ย 3.92 ระดับคุณภาพดี

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาอังกฤษ

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง