โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562


 สุรีพรย์    10 ก.ย. 2563     เปิดอ่าน 6


 

 

วันที่ 10 กันยายน 2563 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กอบสุข คงมนัส (ประธานกรรมการ) ดร.อรทัย สุทธิ (กรรมการ) และ ดร.ปาริชาต กัณฑาทรัพย์ (กรรมการ) เป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุม HU 2302 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยมีผลประเมินคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน คะแนนเฉลี่ย 3.70 ระดับคุณภาพดี

 

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาไทย