คณบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ฯ ให้เป็นครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2563


 สุรีพรย์    18 มี.ค. 2564     เปิดอ่าน 196


 

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก ในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็น #ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2563 โดยจะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ “กว” ซึ่งรางวัลนี้ เป็นรางวัลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูผู้สอนที่ประพฤติปฏิบัติตนดี มีผลงานการสอนภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม HU 4305 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาตะวันตก