วารสารดอกแก้วปริทัศน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564


 สุรีพรย์    8 มี.ค. 2564     เปิดอ่าน 33


 

 

วารสารดอกแก้วปริทัศน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564


เป็นวารสารวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยนเรศวรและสถาบันการศึกษาอื่นๆ
ประกอบด้วย บทความวิจัย จำนวน 10 เรื่อง ดังนี้

1) กลวิธีทางภาษาในการวิพากษ์ในรายการ “มาสเตอร์เชฟ จูเนียร์ ไทยแลนด์ ซีซั่น 2”
2) บทพระราชนิพนธ์เรื่อง สักระวาน่าหนาว: การสืบทอดและสร้างสรรค์สักวา เพื่อนำเสนอแนวคิดทางสังคม
3) การศึกษาพฤติกรรมของวัยรุ่นในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง วันเกิดของเค้าโมง
4) บทขับร้องฉุยฉาย ความภูมิใจในความเป็นอื่นของตัวละครในนาฏกรรมโขน
5) An Analysis of Figures of Speech in Grammy-Award Winning ‘‘Song of the Year” during 2010-2017
6) บุพเพสันนิวาสกับภาพแทนความเป็นหญิงแห่งกรุงศรีอยุธยากับหญิงก้าวหน้าในปัจจุบัน
7) พฤติกรรม “ครู” ที่สะท้อนผ่านวรรณกรรมเรื่อง ปลูกฝันไว้ในแผ่นดิน
8) นัยของธรรมชาติในศกุนตลา สาวิตรีและมัทนะพาธา: บทบาททางอารมณ์และการสร้าความสำคัญแก่ตัวละคร
9) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในรายวิชาปฏิบัติของนิสิตและนักศึกษาเอกดนตรีสากล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
10) การต่อสู้ขัดขืนของผู้หญิงในนวนิยายเรื่องความรักของวัลยา
......................
ท่านสามารถติดตามอ่านบทความหมดในรูปแบบออนไลน์ ได้ที่
http://www.human.nu.ac.th/jhnuDK/journal.php?m=4&v=33...

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ