การประชุมวิชาการระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2564


 สุรีพรย์    11 มี.ค. 2564     เปิดอ่าน 163


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา 
ส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอ
 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2564
The Annual National Conference of Liberal Arts 2021 (ANCLA 2021)

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
 
Deadline submission: 14 พฤษภาคม 2564

ลงทะเบียนออนไลน์ที่: http://bit.ly/3uC9PHR หรือ

รูปแบบการส่งบทความฉบับสมบูรณ์: http://bit.ly/3pYHRCU

ติดต่อสอบถาม: E-mail: anclatu@art.tu.ac.th

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ