อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาพม่าได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ


 สุรีพรย์    7 ต.ค. 2562     เปิดอ่าน 157


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กฤษณะ โชติสุทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออกได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ โครงการวิจัยเรื่อง "บทบาทของรัฐและนโยบายความมั่นคงในการพัฒนาพื้นที่และส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดนไทย - เมียนมา: กรณีศึกษาจุดผ่อนปรนการค้าบ้านสามแลบและบ้านเสาหิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน" โดยได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 717,682 บาท

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาตะวันออก