ดร.วราภรณ์ เชิดชู เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ไทย


 สุรีพรย์    9 ต.ค. 2562     เปิดอ่าน 128


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วราภรณ์ เชิดชู ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ไทย เม่ื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 และเข้ารับพระราชทานกิตติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสำหรับนิิสิตระดับปริญญาเอกกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี พ.ศ.2562 วิทยานิพนธ์เรื่อง เพลงตับ "พิณทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา" เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาดนตรี