อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษร่วมบรรยายวิชาการและเยี่ยมนิสิตแลกเปลี่ยน ณ ประเทศมาเลเซีย


 ประธาน    22 พ.ย. 2562     เปิดอ่าน 180


 

 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา ซิมป์สัน อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายร่วมในงานประชุมระดับนานาชาติ 3rd International Language and Tourism Conference 2019 ณ International Islamic University Malaysia  (IIUM) ประเทศมาเลเซีย ในหัวข้อเรื่อง Integrating the SDGs in Education from the perspectives of language ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับ IIUM ในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การแลกเปลี่ยนนิสิตพร้อมโอนหน่วยกิตได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ภาคเรียน ในการนี้ภาควิชาภาษาอังกฤษได้ส่งนิสิตชั้นปีที่ 4 เอกภาษาอังกฤษเข้าร่วมเรียนกับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตร English For International Communication  ณ IIUM ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 – มกราคม 2563 ภาควิชาภาษาอังกฤษเป็นผู้ริเริ่มการดำเนินความร่วมมือทางวิชาการกับ IIUM เนื่องจากเห็นจุดแข็งเรื่องของคุณภาพของหลักสูตร กิจกรรมเสริม ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และขั้นตอนการรับเข้าของหลักสูตรศศบ. English For International Communication ของ IIUM ด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกจากจะมีคะแนนสอบในรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว นักเรียนยังต้องมีคะแนน IELTS6.5 หรือ TOEFL (Internet) 79 จึงจะมีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ได้

ข้อมูลโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา ซิมป์สัน

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาอังกฤษ