อาจารย์และนิสิตภาควิชาภาษาอังกฤษ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference


 ประธาน    14 พ.ย. 2562     เปิดอ่าน 186


 

 

 ดร.อิศรา คงมี หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ และ นางสาวรัฐวิสาห์ สังขวดี นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ดร.อิศรา คงมี เป็นตัวแทนทีมวิจัยและคณะทำงานละครภาควิชาภาษาอังกฤษ นำเสนอผลงานวิจัยทางวรรณคดี เรื่อง Reading into a Zombie Apocalypse: Ways to Present a Dystopia of Lies and Laughter ซึ่งเป็นการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับโครงการละครเรื่อง 10 Ways to Survive the Zombie Apocalypse ที่ภาควิชาภาษาอังกฤษกำลังดำเนินงานอยู่ และนางสาวรัฐวิสาห์ สังขวดี นำเสนอผลงานวิจัยทางวรรณคดีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี เรื่อง Testing the Post-Colonial Climate: Deconstructing the Binary Oppositions of the Male Protagonists in J. M. Coetzee’s Disgrace  ผู้สนใจสามารถอ่านผลงานวิจัยเต็มฉบับได้จากเว็บไซต์งานประชุม  http://www.auap2019.nu.ac.th/   

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาอังกฤษ