นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยนำเสนอผลงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์


 ประธาน    8 พ.ย. 2562     เปิดอ่าน 135


 

 

เมื่อวันที่ ตุลาคม 2562รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์ การแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์ของนิสิตชั้นปีที่ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง  จำนวน ชุดการแสดง ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี  อาชายุทธการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ เสนไสย  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ชิตพล  เปลี่ยนศิริ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนัย เรียบสกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ อาจารย์ภูมินทร์ ภูมิรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นคณะกรรมการประเมินการสร้างสรรค์ผลงานและให้ข้อแนะนำเพื่อไปปรับปรุงให้ผลงานของนิสิตมีความถูกต้องและสวยงามมากยิ่งขึ้น

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาศิลปะการแสดง