คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561


 ประธาน    4 ธ.ค. 2562     เปิดอ่าน 182


 

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

3. นางพัชรา บัวทอง ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

4.Mr.Ma Minxiang ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลังงานทดแทน

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงความยินดีและมอบของทีระลึกให้กับอาจารย์พัชรา บัวทอง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ของคณะมนุษยศาสตร์ อีกด้วย

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาศิลปะการแสดง