นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


 สุรีพรย์    20 ธ.ค. 2562     เปิดอ่าน 101


 

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และประธานหลักสูตรศศ.ม.และปร.ด.ภาษาไทย ได้นำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก 3 คน และระดับปริญญาโท 3 คน เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “พหุวิทยาการแห่งภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา : วิถีไทย วิถีอาเซียน ครั้งที่ 1”ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการนี้ นางสาววาทินี ศิริชัย นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัล  ผู้นำเสนอดีเด่น ประจำกลุ่ม 2 (ห้องภาษาและวรรณกรรม) งานวิจัยเรื่องพรรณพฤกษาและสัตว์: ธรรมชาติวิทยาในวรรณคดีการเดินทางของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาไทย