สำหรับติดต่อโดยตรงถึงคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
เพื่อให้ข้อเสนอแนะหรือแจ้งปัญหาการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รวมไปถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
*** ท่านสามารถระบุเบอร์โทรศัพท์ของท่านได้ หากท่านต้องการทราบผลอย่างรวดเร็ว **