ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติการขยายเวลาการสำเร็จการศึกษา...

ประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการขยายเวลาการสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์  27 มี.ค. 2563
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร...

นิสิต/ทำนุบำรุงฯ  12 มี.ค. 2563
การดำเนินการวัดตัวตัดชุดครุย...

นิสิต/ทำนุบำรุงฯ  12 มี.ค. 2563
ประกาศผลการ คัดเลือกนิสิตยอดเยี่ยม...

ข่าวประชาสัมพันธ์  11 มี.ค. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ ออกมาตรการควบคุม...
ดูทั้งหมด

ผลงานบุคลากร/นิสิต

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ...

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้แต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 271 (3/2563) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1....

วิดีโอทั้งหมด
Humanities Channels
ไปเดินเล่นรอบคณะกันครับ ถ่ายโดย : นายสิทธิพร นพคุณ นิสิตชั้นปีที่ 4

ถ่ายโดย : นายสิทธิพร นพคุณ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จบแสดง popup-->